Amin-And-Omid-Mosavi-300x300.jpg

متن آهنگ مساوی امین و امید


متن آهنگ مساوی امین و امید
Lyrics Music Amin And Omid Mosavi

متن آهنگ مساوی امین و امید

ترانه و شعر آهنگ مساوی امین و امید

بهت گفته بودم دلم نازکه عزیزم غریبه نبودی تو که
بهت گفته بودم همه چیزمو گرفتی ازم عشقو انگیزمو , انگیزمو

از عمری که بیهوده رفته بگیر تو این آدم زخمی و گوشه گیر
جدا از عذابی که ما میکشیم محاله که با هم مساوی بشیم , مساوی بشیم

تکست آهنگ مساوی امین و امید

منو خاطراته تو و قلبی که داره میتپه نامنظم برام
صدامو میشنوی گوش بده یه دریای اشک جمع شده تو چشام

تو با اینکه داشتی کنارت منو نداشتی قصد دلبستن و
گذاشتی که قلبم مردد بشه نگاهم به این رابطه بد بشه

بهت گفته بودم دلم نازکه عزیزم غریبه نبودی تو که
بهت گفته بودم همه چیزمو گرفتی ازم عشقو انگیزمو , انگیزمو

**

دانلود آهنگ جدید امین و امید مساوی

152232225927732-irannaz-com.jpg

تعبیر خواب رابطه جنسی و نزدیکی از پشت


تعبیر خواب رابطه جنسی و نزدیکی از پشت 

 

دیدن خواب رابطه جنسی ممکن است برای شما هم پیش امده باشد . اگر میخواهید تعبیر خواب خود را بدانید با ما در این مطلب از وی بی همراه باشید . اگر خواب دیده اید که با خانمی نزدیکی از پشت یا دبر داشته اید و یا اگر خانم هستید و خواب دیده ایدکه شوهرتان عمل دخول از پشت را با شما انجام می دهد در ادامه این پست تعبير خواب نزدیکی از پشت آورده شده است.

 

پشت به خواب دیدن بر دوازده وجه است.

 

اول: قوت، دوم: برادر دینی، سوم: یار، چهارم: پادشاه، پنجم: وزیر، ششم: حجت، هفتم: پدر، هشتم:برادر، نهم: پسر، دهم: مال، یازدهم: یاری دادن، دوازدهم: جد پدر.

 

و معبران گفته اند: دیدن پشت،

 

کافران را ایمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص.

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مقعد، کسب و کار می‌باشد.

 

اگر ببینی مقعد تو بیرون زده و بیرون آمده است، یـعـنـی کار تو خراب می‌شود.

 

اگر ببینی مقعد تو درد می‌کند، یـعـنـی به فساد و گناه گرایش پیدا می‌کنی.

 

اگر ببینی مقعد تو زخمی می‌باشد، یـعـنـی به خاطر مال و اموال گرفتار غم و اندوه خواهی شد.

 

اگر ببینی از مقعد تو خون می‌آید، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو خون آمده و بدنت خونی شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال حرام به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو خون یا مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو کِرم و یا تکه‌ای گوشت بیرون آمده است، یـعـنـی فرزند تو هلاک می‌شود.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو مار بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود. اگر ببینی مار یا عقرب وارد مقعد تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 

در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

 

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.

 

اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید. اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

 

خواب سکس می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

 

معبران در مورد سکس در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند.چنانچه دیدن سکس در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به احتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.

 

حضرت دانیال گوید :

 

مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی سکس نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند کسی با او سکس نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

 

محمد بن سیرین گوید :

 

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد. اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود معبران در مورد این خواب گویند:از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید. اگر بیند با زن که مرده است سکس نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند. اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد.اگر بیند نزدیکی با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند.

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

 

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی نزدیکی کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد. اگر بیند با مرغی مجامعت نمود،دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار سکس کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود.

 

اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.جابر مغربی گوید : اگر بیند با شتر سکس نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد. اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود. اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض سکس کردن آسانی کارهای دنیائی او است.

 

اسماعیل بن اشعث گوید :

 

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد. اگر بیند با مردی معروف و جوان نزدیکی نمود، دلیل که خیری به او رسد. اگر بیند با مردی مجهول و جوان نزدیکی نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

 

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است. اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

 

حضرت دانیال گوید :

 

نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود. اگر بیند کسی با او نزدیکی نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خودنزدیکی کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی و نزدیکی از پشت

 

 

Avan-Band-Saghia-300x300.jpg

متن آهنگ ساقیا آوان باند


متن آهنگ ساقیا آوان باند
Lyrics Music Avan Band Saghia

متن آهنگ ساقیا آوان باند

ترانه و شعر آهنگ ساقیا آوان باند

ساقیا می کم نکن امشب به خاک افتاده ام ماه من پیدا شده بهرش هلاک افتاده ام
ساقیا با جام دیگر مستی ام را تازه کن حاله خوبم را به مستی در جهان آوازه کن

مستو هلاکم من شاخه ی تاکم من در طلب روی تو سجده به خاکم من
مستو هلاکم من شاخه ی تاکم من در طلب روی تو سجده به خاکم من

تکست آهنگ ساقیا آوان باند

ساقیا دل میبرم از هر چه جز چشمان یار پر کن این پیمانه را جان میکنم قربان یار
ساقیا تصویر ماهم روی جام افتاده است طالع من را ببین ماه تمام افتاده است

مستو هلاکم من شاخه ی تاکم من در طلب روی تو سجده به خاکم من
مستو هلاکم من شاخه ی تاکم من در طلب روی تو سجده به خاکم من

**

دانلود آهنگ جدید آوان باند ساقیا

152240551863004-irannaz-com.jpg

زیباترین متن های روز مرد و مرد بودن


زیباترین متن های روز مرد و مرد بودن

 

مردها تشنه روز مرد نیستند

 

مردها به یک روز قدردانی در سال نیازی ندارند، مرد آفریده شده تا تکیه گاه شود نه متکی باشد، مرد به این حساس نیست که کی و چی کادو می‌گیرد!

 

فلانی برای شوهرش چه خریده؟ جوراب گرفته یا ساعت مچی طلا ؟

 

مرد برای مبارزه آمده، برای جهاد، برای سماجت، برای جنگ با غول زندگی، برای نبرد بی وقفه و بی انتها آمده، برای به آرامش رساندن خانواده اش آمده،

 

برای شکسته شدن غرورش آمده

همین که تبسم را بر لب زنش ببیند،

همین که لبخند را بر چهره دخترش ببیند،

همین که سربلندی پسرش را ببیند،

همین که خواهرش بتواند به او تکیه کند،

همین که مادرش با او درد دل کند،

همین که پدر پیرش جوانی خودش را در او ببیند،

همین ها برای مرد کافیست

همین ها مرد را خوشبخت می‌کند

مرد آمده تا دیگران را خوشبخت کند،

آمده تا شود ستون خانواده،

آمده بسوزد تا روشنایی بخشد،

هیچ هدیه ای، هیچ کادویی، هیچ گوهر گرانبهایی هیچ مردی را خوشحال نمیکند مگر آرامش خانوده اش!

 

مرد مهرورزی بلد نیست، چون مادر نیست! مرد مهروزی اش را به زبان نمی‌آورد، نشان می‌دهد!

 

بهترین هدیه برای یک مرد، یک تشکر واضح و شفاف به همراه لبخند و رضایت و آرامش خانوده اش هست‌…

 

عمرشان دراز و عزتشان افزون باد

 

زیباترین متن های روز مرد و مرد بودن

 

مردها خیلی هم خوبند

دوست داشتنی و مهربان

عاشق محبت واقعی

گاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالند

و گاهی مثل یک پیرمرد خسته

اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند

بیشترشان درد کشیده اند

و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند

خیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد

مردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشند

همانهایی که اگر عاشق شوند ؛

برایتان شاملو می شوند و بیستون میکنند

و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت

آری اینها مرد هستند

 

زیباترین متن های روز مرد و مرد بودن

 

جملات درباره مرد بودن

مرد یعنی يار هستی در وجود

مرد یعنی یک فرشته در سجود

مرد یعنی یک بغل آسودگی

مرد یعنی پاکی از آلودگی

مرد یعنی هدیه ی زن از خدا

مرد یعنی همدم و یک هم صدا

مرد یعنی عشق و هستی، زندگی

مرد یعنی یک جهان پایندگی

مرد یعنی اردیبهشت، فصل بهار

مرد یعنی زندگی در لاله زار

مرد یعنی عاشقی، دلدادگی

مرد یعنی راستی و سادگی

مرد یعنی عاطفه، مهر و وفا

مرد یعنی معدن نور و صفا

 

 

*********************************************************************

 

چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:

مرد بايد قد بلند باشه…

مرد بايد چشم ابرو مشکي باشه…

مرد بايد ته ريش داشته باشه…

من که مي گم:

مرد بايد با وجود همه ي غرورش،مهربون باشه…

با وجود همه ي لجبازيش، وفادار باشه…

با وجود همه ي خستگي هاش،صبور باشه…

با وجود همه ي سختي هاش،عاشق باشه…

مرد بايد محکم باشه…

بايد تکيه گاه همسرش باشه…

مرد بايد،”مـــــــرد” باشه…

همين….

 

زیباترین متن های روز مرد و مرد بودن

 

152240824913538-irannaz-com.jpg

محسن تنابنده از ابراهیم تاتلیس عذرخواهی کرد (عکس)


محسن تنابنده از ابراهیم تاتلیس عذرخواهی کرد (عکس)

 

سریال پایتخت 5 به کارگردانی محسن تنابنده از صدا و سیمای ایران در حال پخش است . در یکی از قسمتهای این سریال که شامل سفر نقی معمولی و خانواده اش به ترکیه نیز هست , اهنگی از ابراهیم تاتلیس خواننده مشهور کشور ترکیه پخش میشود . محسن تنابنده به دلیل شوخی که در سریال پایتخت 5 با ابراهیم تاتلیس کرد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار پستی از این خواننده ترک عذرخواهی نمود.

 

محسن تنابنده در اینستاگرام خود چنین نوشت:

 

محسن تنابنده از ابراهیم تاتلیس عذرخواهی کرد (عکس)

 

سلام. ابراهیم تاتلیس خواننده شهیر تركیه از خواننده های محبوب منه و دقیقا به دلیل همین دلبستگی در سریال از نام و صداش استفاده شد، در قسمت دیشب شوخیه تند و خارج از ادبی با این بزرگوار شد كه من لازم دیدم همین جا از همگی عذرخواهی كنم. نوروز به كام. سلامت باشید.

 

محسن تنابنده از ابراهیم تاتلیس عذرخواهی کرد (عکس)

15223138987330-irannaz-com.jpg

تولد یک سالگی دختر شیلا خداداد (عکس)


تولد یک سالگی دختر شیلا خداداد (عکس)

 

شیلا خداداد همسر دکتر فرزین سرکارات صاحب دو فرزند پسر و دختر به نام های سام و ساتین است . شیلا خداداد این  بازیگر 37 ساله کشورمان عکس جدیدی از دخترش ساتین را منتشر کرد.

 

شیلا خداداد بازیگر کشورمان عکس جدیدی از دخترش را منتشر کرد.این بازیگر 37 ساله به مناسبت تولد یک سالگی دخترش ساتین, عکس جدیدی از او را منتشر کرد.

 

شیلا خداداد نوشت:

*****

تولد یک سالگیت مبارک ساتین خانم

 

تولد یک سالگی دختر شیلا خداداد (عکس)

 

ساتین دختر شیلا خداداد

152238353210020-irannaz-com.jpg

ماجرای رشوه صد میلیونی علی اوجی از خواننده ها (تصاویر)


ماجرای رشوه صد میلیونی علی اوجی از خواننده ها (تصاویر)

 

این روزها بحث ادعای مطرح شده علیشمس از زیر میزی گرفتن علی اوجی برای دعوت کردن و پخش برنامه خوانندگان در برنامه دور همی و واکنش علی اوجی و تهدید به شکایت از علیشمس نقل محافل هنری شده است . عجب داستانى شده این فضاى مجازى ، عجب کاسبى راه انداختن پیج هایى که دنبال سوژه می گردند با تیترهاى “حمله تند این به آن”؛ پاسخ دندانشکن آن به این”و….دامن زدن به هر چیز و بلافاصله گرفتن تبلیغ….

 

علی اوجی در واکنش به حرف های علیشمس که مدعی شده بود او از خواننده ها برای حضور در برنامه دورهمی پول می گیرد ، گفت :فکر نمی کردم روزی در مورد این آقا صحبت کنم !

 

ماجرای رشوه صد میلیونی علی اوجی از خواننده ها (تصاویر)

 

علی اوجی با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که از خواننده زیر زمینی شکایت میکند.

 

در پی گفته یکی از خواننده های زیر زمینی در لایو استوری اینستاگرام، مبنی بر اینکه علی اوجی که مسئول آوردن مهمان برنامه دورهمی است، در پشت پرده پول‌های سنگینی را از خواننده‌ها می‌گیرد، علی اوجی با انتشار ویدویی نسبت به این ادعا واکنش نشان داد.

 

این خواننده زیر زمینی ادعا کرده بود که اوجی از حمید هیراد و گروه ماکان بند صد میلیون تومان پول گرفته و کسانی که پول نمی‌دهند مانند مهدی جهانی و اشوان به راحتی از لیست حذف می شوند.

 

علی اوجی نوشت:

 

“سلام به رفقاى عزیزم اگر تند حرف زدم بدلیل اینه که حرفام در یک دقیقه جا بشه بعد هم این پست فقط به احترام شما نازنینان اینجا گذاشته شد تا اگر مهرى از من به دل شما هست جوابگوى محبتتون باشم توضیحات من درباره دورهمى در این پست هست که مدت ها بود مى خواستم خدمتتون عرض کنم و البته تمام دوستانى که از طرف برنامه دورهمى دعوت شدند محترم هستند و بى شک طرفداران بى شمارشون باعث این دعوت بودند و البته هیچ شخصى نمى تواند با تهمت از محبوبیت هنرمندان دعوت شده به دورهمى بکاهد و …تهمت و زشتى از همه به دور باشد در سال جدید،و همینطور امیدوارم قدر تمام کسانى که براى شما زحمت مى کشند رو بدونید چون دوستان من و خود بنده قدر شما و خوبى هاى شما رو خوبمى دانیم … دوستان ماکان و دیگر دوستان دعوت شده که جواب دادند حمید هیراد هم بى شک جواب خواهند داد…تهمت نزنیم به هم خیلى فاجعه اس این کار …

 

پ ن :این جواب هیچ کس نیست فقط توضیح راجع به دورهمى و ساز و کار موجود در این برنامه مهم و پر بیننده اس چون مدت زیادى هست که این از من سوال مى شه برگردد ایران از او شکایت می کنم .تمام دوستانی که از طرف برنامه دورهمی دعوت شدند محترم هستند و بی شک طرفدارن بی شمارشان باعث این دعوت بودند والبته هیچ شخصی نمی تواند با تهمت از محبوبیت هنرمندان دعوت شده به دورهمی بکاهد .

 

علیشمس خواننده زیر زمینی ، اتهامی را به علی اوجی در مورد دعوت از خواننده ها به برنامه دورهمی و دریافت هزینه از خواننده ها را وارد کرد. این خواننده زیر زمینی با انتشار یک ویدئو در اینستاگرامش اعلام کرد علی اوجی به عنوان انتخاب کننده خواننده میهمان به برنامه دورهمی از خواننده های مختلف هزینه های هنگفت برای حضور در برنامه دریافت کرده است.

 

ماجرای رشوه صد میلیونی علی اوجی از خواننده ها (تصاویر)

 

علیشمس خواننده زیر زمینی هیچ گونه مدرکی را برای این ادعای خود ارائه نکرده است تنها موردی که علیشمس در استوری اینستاگرامش نسبت به دریافت هزینه علی اوجی از خواننده های دعوت شده به برنامه دورهمی ،اسم خواننده های دعوت شده و هزینه های دریافت شده از خواننده ها را اعلام کرده است.

 

تا کنون هیچ یک از وب سایت ها یا رسانه های خبری هیچ اطلاعاتی در مورد ادعاهای خواننده زیر زمینی یعنی علیشمس اعلام نکرده است.

 

هم چنین امیرمحمد زند بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون کشورمان از علی اوجی تهیه کننده و بازیگر کشورمان پس از تهمت های علیشمس دفاع کرد و در صفحه شخصی خود نوشت :

 

ماجرای رشوه صد میلیونی علی اوجی از خواننده ها (تصاویر)

 

عجب داستانى شده این فضاى مجازى ، عجب کاسبى راه انداختن پیج هایى که دنبال سوژه می گردند با تیترهاى “حمله تند این به آن”؛پاسخ دندانشکن آن به این”و….دامن زدن به هر چیز و بلافاصله گرفتن تبلیغ

 

آقا چه خبرمونه؟ بخدا که دیگه به دشمن نیازى نیست براى نابود کردن فرهنگ و تاریخ ایرانى بودنمان چرا هیچکس را در امان نمیگذارید؟

 

وقتى از من گرفته که همیشه در سکوت هستم تا على که مرد همیشه خندان است را به حاشیه میکشید حال روحیتان بهتر میشود؟

 

اگر اوجى میخندد و مردم را میخنداند وشاد میکند آن خواننده مذکور اسمش خنده دار است ،دوست عزیز قیمت على خیلى بیشتر از این ارقامیست که براى شما پول زیادى محسوب میشود ،امیدوارم تا دیر تر و بدتر نشده از این مرد شریف عذرخواهى کنید

 

ماجرای رشوه صد میلیونی علی اوجی از خواننده ها (تصاویر)

 

 

Hatef-Harir-300x300.jpg

متن آهنگ حریر هاتف


متن آهنگ حریر هاتف
Lyrics Music Hatef Harir

متن آهنگ حریر هاتف

ترانه و شعر آهنگ حریر هاتف

از من به من نزدیکتری منو به خلسه میبری به من نفس میبخشی و با معجزه برابری
لطافت حریره و نشونیه تن توئه مبهوت زیبایی شدن لحظه ی دیدن توئه

عثیانی و بی سرزمین کلی بی هدایتم تن منو مرحم ببخش مهتاج استراحتم
شعر منو اندازه کن با اون طراوت صدات منو دوباره تازه کن تو شستو شوی گریه هات

تا ساقه و ریشه رو مرمر و شیشه با گلاب و آینه تو ذهنه همیشه

تکست آهنگ حریر هاتف

تو از تبار جنگلی سرسبزی و معطری هر بوسه از تو نوبره تو لذت مکرری
ایثار رو دو چشمه ای پاکیزه و مطهری مثله صداقت غزل بدیعو حیرت آوری

نفرین یه حباب و آب زخمی صخره و تگرگ عمرم قد یه آه و من موندم تو پنجه های مرگ
دست نجات من تویی ای مهربونه خانگی بدونه تو دنیای من محکومه به ویرانگی

تا ساقه و ریشه با دشنه و تیشه تا غیبت سایه تو ظهر همیشه

**

دانلود آهنگ جدید هاتف حریر

Ali-Sotoodeh-Hesse-Khoshbakhti-300x300.jpg

متن آهنگ حس خوشبختی علی ستوده


متن آهنگ حس خوشبختی علی ستوده
Lyrics Music Ali Sotoodeh Hesse Khoshbakhti

متن آهنگ حس خوشبختی علی ستوده

ترانه و شعر آهنگ حس خوشبختی علی ستوده

تو هر لحظه کنارم باش من از تنهایی بیزارم با رویای تو میخوابم تو رویای تو بیدارم

تو مثله حسه خوشبختی پر از تکرار لبخندی دلم گرمه کنار تو تو احساسه یه سوگندی
تو مثله حسه خوشبختی پر از تکرار لبخندی دلم گرمه کنار تو تو احساسه یه سوگندی

کنارت پشته هر لبخند میشه گریه رو پنهون کرد تو باشی تویه هر لحظه میشه خنده رو مهمون کرد
کدوم خوبی ازم سر زد که تو اومدی تو دنیام کنارت عشقو میشناسم من احساسو با تو میخوام

تکست آهنگ حس خوشبختی علی ستوده

دلم درگیر تنهایی واسم عشق حرف باطل بود طلوع کردی تو دنیایی که از خوشبختی غافل بود

کنار تو دلم با عشق همیشه تویه پیونده تو هر لحظه کنارم باش که لبهام با تو میخنده
کنار تو دلم با عشق همیشه تویه پیونده تو هر لحظه کنارم باش که لبهام با تو میخنده

کنارت پشته هر لبخند میشه گریه رو پنهون کرد تو باشی تویه هر لحظه میشه خنده رو مهمون کرد
کدوم خوبی ازم سر زد که تو اومدی تو دنیام کنارت عشقو میشناسم من احساسو با تو میخوام

**

دانلود آهنگ جدید علی ستوده حس خوشبختی

152231389635402-irannaz-com.jpg

متن بیانیه شاعران علیه حمید هیراد خواننده مشهور


متن بیانیه شاعران علیه حمید هیراد خواننده مشهور

 

به گزیارش وی بی جمعی از شاعران مشهور کشور علیه حمید هیراد خواننده مشهور کشورمان شکایتی را طراحی کرده و بیانیه ای منتشر نمودندو اتهام سرقت ادبی را به حمید هیراد نسبت دادند . به گزارش وی بی ماجرا ازین قرار است که در ویدئویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است علیرضا بدیع شاعر و مجری , دربرنامه ای ادبی در تلویزیون انتقاد تندی را به حمید هیراد خواننده محبوب این روزهای پاپ مطرح کرد.

 

تعدادی از شاعران و ترانه‌سرایان با انتشار بیانیه ای با موضوع «تضییع حقوق مولفین و حواشی ایجاد شده ,توسط حمید هیراد خواننده » بیانیه ای را منتشر کرده و خواستار رسیدگی ,این موضوع از طریق مراجع ذیربط شدند.

 

متن بیانیه شاعران علیه حمید هیراد خواننده مشهور

 

در متن این بیانیه آمده است:

 

«در کشور ما، احترام به حق مالکیت اثار هنری امری‌ست فراموش شده و درین میان، شاعران بسیاری نیز ,قربانی آن شده‌اند. از سویی عدم واکنش صنفی نیز به وخیم تر شدن این ناهنجاری انجامیده است.

 

یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد، صیانت از آثار ادبی‌ست. طبیعتا زمانی ‌که این مسئولیت پذیری,در قبال آثار کسانی چون مولانا و شهریار تبریزی و سیمین بهبهانی وجود نداشته باشد،شعر و ترانه‌ی امروز نیز از گزند دستبرد نوآمدگان در امان نخواهد ماند.

 

ما جمعی از شاعران و ترانه‌سرایان ضمن ناپسند دانستن سرقت ادبی و محکوم کردن آن، موارد زیر را که ,توسط حمید هیراد خواننده صورت گرفته‌است ناشایست دانسته و خواستار رسیدگی مراجع ذیربط ,در جهت احقاق حقوق از دست رفته صاحبان آثار هستیم:

 

۱. استفاده اثر بدون کسب مجوز از صاحب اثر

 

۲. ضایع کردن حقوق مادی_معنوی شاعران و ترانه‌سرایان

 

۳. جعل نام و دستبرد در متن بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر

 

۴. تلفیق ابیاتی از شعرای مختلف بدون کسب اجازه و ثبت تمامیت این کلاژ به نام حمید هیراد در پوستر و صفحه شخصی وی

 

۵. هتاکی و طرح داعیه‌ی شکایت از منتقدان و افرادی که در جهت تنویر افکار عمومی اقدام کرده‌اند

 

۶. اهانت‌های زننده‌ مدیر برنامه‌های حمید هیراد به منتقدان و کاربرد عبارات سگ‌های هار و گرسنه درمورد منتقدان!

 

در پایان ضمن پای‌فشاری بر مصالح صنفی خویش اعلام‌ می‌داریم که تا احقاق حق یک‌یک شعرایی که,به دلیل نداشتن رسانه‌ای رسا، از گفتار وا مانده‌اند، از کار نخواهیم ماند.

 

متن بیانیه شاعران علیه حمید هیراد خواننده مشهور

 

و اما روی اصلی این پیکان به سمت تهیه‌کنندگان این دست آثار است که بدون توجه به حقوق پایمال‌شده،تنها به فکر تهیه‌ی آثاری سودآور بدون منفعت ملی و ارتقای فرهنگی می‌باشند.

 

بی شک این بنگاه‌های اقتصادی نیز باید پاسخگوی مطالبات برحق صنف شاعران و ترانه‌سرایان باشندو در صورت عدم توجه به مطالبات مذکور، با برخوردهای وسیع‌تر صنفی و دیگر,اقدامات قضایی مواجه خواهند شد.

 

بخشی از امضاکنندگان:

 

علی آذر

اکبر آزاد

روزبه آزادی

محسن انشایی

علی ایلیا

یلدا انگالی

مهدی ایوبی

سارا بالو

علیرضا بدیع

روزبه بمانی

محمدعلی بهمنی

سعید بیابانکی

امیر پیرنهان

پریا تفنگ‌ساز

امیر توده فلاح

کمال حسینیان

سعید دبیری

الهام دیداریان

رویا دیژن

ایرج زبردست

صابر ساده

هما سعادت

امید صباغ نو

آریا صلاحی

حمیدرضا صمدی

حامد صوفی‌پور

آبا عابدین

ایمان عباس پی

حامد عسکری

اصغر علی کرمی

حسن علیشیری

حسین غیاثی

علی فردوسی

صابر قدیمی

اکبر قنبرزاده

نیلوفر لاری پور

امیرحسین مدرس

محمد مقتدایی

پرسا مقدس

ایلیا منفرد

مهدی موسوی میرکلایی

عمران میری

مهتاب یغما

میثم یوسفی»

 

پیگیر موضوع از سوی مدیر برنامه های حمید هیراد خواهیم بود.

 

بد نیست بدانید ماجرای متهم شدن حمید هیراد به سرقت ادبی در ویدئویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است علیرضا بدیع شاعر و مجری ,در برنامه ای ادبی در تلویزیون انتقاد تندی را به حمید هیراد خواننده محبوب این روزهای پاپ مطرح کردو حمید هیراد را به سرقت ادبی متهم کرده و از عدم مطالعه کتاب توسط این خواننده ابراز تاسف می کند.

 

وی این خواننده را متهم به سرقت ادبی کرد و گفت: ما شما را رصد می کنیم و می دانیم شعر های مولانا ,و فلان شاعر خانم خراسان را با هم تلفیق می کنی و می گویی شعر خودم است. ما از کودکی با این اشعار و این شعرا بزرگ شده ایم و نمی توانید ما را گول بزنی.

 

متن بیانیه شاعران علیه حمید هیراد خواننده مشهور